Public contract: MENDELU – Rekonstrukce venkovních ploch v areálu Černá Pole části A a B

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 6176
System number: P22V00000616
File number: UM/18004/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-028972
Date of commence: 16.12.2022
Tender submit to: 08.02.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: MENDELU – Rekonstrukce venkovních ploch v areálu Černá Pole části A a B
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektových dokumentací pro provádění stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav vstupu do areálu Černá Pole ze severovýchodu a vybudování parkoviště ul. Drobného v areálu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „předmět zakázky“).
Stavební úpravy níže uvedených dílčích částí lze realizovat současně, aby byly optimalizovány technologické postupy dodavatele, ale každá z níže uvedených dílčích částí bude předána samostatně a bude mít svůj předávací protokol jak na převzetí stavby, tak na předání staveniště a bude fakturována samostatně.

- Dílčí část A – Vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu
Stavební úpravy vymezených částí venkovních prostor areálu Černá Pole na pozemcích par.č. 56/2, 56/3, 57/1 a 5 zapsaných v katastrálním území Černá Pole (dále jen „Dílčí část A“).
Hlavními pracemi bude rozdělení stávající komunikace na pojízdnou, parkovací stání a pěší zónu. Stávající vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu je zajištěn branou, která bude revitalizována a rozšířena o turniket a sklopné zahrazovací sloupky umožnují regulovaný vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu. Pěší zóna bude dále doplněna o betonové lavice sloužící k relaxaci a propojení mezi severovýchodním a jihozápadním vstupem pěší zóny. Dále zde vznikne nová plocha pro ukládání kmenů stromů, které slouží k výuce studentům. Dále bude revitalizována plocha zeleně, a to včetně mírných terénní úprav.

-Dílčí část B – Parkoviště ul. Drobného
Stavební úpravy parkoviště z ul. Drobného na pozemcích parc. č. 26/2 zapsaných v katastrálním území Černá Pole (dále jen „Dílčí část BI“).
Na stávající manipulační ploše bude provedena rekonstrukce štěrkového povrchu a příjezdové komunikace. Na ploše určené pro parkování bude dále vyznačeno 32 stání kolmých pro osobních automobily (4,50x2,50 m) a 1 stání pro tělesně postižené. Parkoviště bude řešeno jako bezodtokové distanční dlažbou a vsakovacími zatravněnými průlety, vymezené beton. obrubníky. Plocha parkoviště a příjezdové komunikace bude dále doplněna venkovním LED osvětlením.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers