Smlouva: Elektronický systém spisové služby

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4729
Datum uzavření smlouvy: 19.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 769 574,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 561 185,00
Zadávací řízení: Elektronický systém spisové služby

Název (předmět)

Elektronický systém spisové služby

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek a služeb souvisejících a vedoucích k implementaci a uvedení do provozu elektronického systému spisové služby (dále také „ESSS“ nebo „Systém“), a to dle funkčních a technických požadavků a v rozsahu a charakteru plnění uvedených v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, viz příloha s názvem "Specifikace plnění zakázky" (dále také jen jako „Specifikace plnění zakázky“) a v souladu s návrhem smlouvy, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj ESSS. Účelem veřejné zakázky je dodání a implementace elektronického systému spisové služby. V praxi to znamená zavedení evidence, označování, oběhu, vyhotovování, vyřizování, podepisování a krátkodobé až střednědobé uchovávání elektronických dokumentů doručených nebo vzniklých na Mendelově univerzitě v  Brně a jejích součástech, s funkčním napojením na informační systém datových schránek; e-podatelnu případně zaměstnanecké e-mailové klienty, a dále maintenance technického vybavení na kterém bude provozován implementovaný předmět plnění veřejné zakázky.

Dodávaný systém elektronické spisové služby musí být schopný vyhovět všem současným i budoucím zákonným požadavkům stanoveným pro oblast výkonu spisové služby.

Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovil v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) předpokládanou hodnotu ve výši 7 500 000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota vztahující se k dílčímu hodnoticímu kritériu č. 1 (DHK1: Celková nabídková cena) je limitní a představuje maximální množství finančních prostředků, které má zadavatel pro tuto zakázku v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) k dispozici. Zadavatel současně uvádí, že si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), podrobně viz bod č. 21 Výzvy k podání nabídek. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 3 zákona není zahrnuta v limitní hodnotě hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1).

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy