Smlouva: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3936
Datum uzavření smlouvy: 07.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 980 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 185 800,00
Zadávací řízení: Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace

Název (předmět)

Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností zajišťující klimatizaci a související stavební práce. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1: Technicko ekonomické zhodnocení. Projekční práce jsou požadovány v rozsahu:

a) Průzkumné práce a související práce, zajištění vstupních podkladů: zaměření stávajícího stavu rekonstrukcí dotčené části objektu, provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, provedení sond, zajištění vstupních podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
b) projektová dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
c) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů),
d) zpracování Investičního záměru ve spolupráci s objednatelem,
v rozsahu metodických pokynů a vzoru Investičního záměru MŠMT ve výzvě na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k?highlightWords=133+220
e) projektová dokumentace pro provádění stavby, dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce,
f) součinnost a technická pomoc při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby,
g) autorský dozor stavby.

Podrobnost rozsahu projektové dokumentace a souvisejících činnosti je dána technicko – ekonomickým zhodnocením „TEZ – klimatizace objektu A“ (dále jen „TEZ“), která je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek.
Zadavatel požaduje zhotovit variantu řešení označenou v TEZ jako MAXI.

Odborný cenový odhad nákladů na plánovanou rekonstrukci činí:
19 027 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel informuje, že budova je na seznamu kulturních památek České republiky a nachází se v památkovém ochranném pásmu pro historické jádro města Brna.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy