Smlouva: Rekonstrukce chodeb obj. A - I. etapa - projektová dokumentace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4492
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 788 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 163 480,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce chodeb obj. A - I. etapa - projektová dokumentace

Název (předmět)

Rekonstrukce chodeb obj. A - I. etapa - projektová dokumentace

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci chodeb obj. A Mendelovy univerzity v Brně a souvisejících činností. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1: Agregované uživatelské zadání (obsahuje soubory Zadání pro výběr projektanta, Koncepce chodeb - studie 1. etapa; odhad nákladů; předběžný návrh postupu při rekonstrukci objektu A). Projekční práce jsou požadovány v rozsahu:

a) Průzkumné práce a související práce, zajištění vstupních podkladů: zaměření stávajícího stavu rekonstrukcí dotčené části objektu, provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro zpracování prováděcí projektové dokumentace, provedení sond, zajištění vstupních podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
b) Studie dispozičního řešení a interiéru, vč. vypracování uživatelského zadání ve spolupráci s jednotlivými uživateli
c) projektová dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně propočtu nákladů s ověřením a porovnáním nákladů z technicko – ekonomického studie (dále jen „studie“) v členění na investiční a neinvestiční náklady,
d) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení včetně souvisejících úkonů),
e) zpracování Investičního záměru ve spolupráci s objednatelem,
v rozsahu metodických pokynů a vzoru Investičního záměru MŠMT ve výzvě na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k?highlightWords=133+220
f) projektová dokumentace pro provádění stavby, dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění ve vazbě na příslušná ustanovení Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (součástí je soupis prací s výkazy výměr, a to jednak oceněný a neoceněný, a kontrolní rozpočet), s členěním na etapy s ohledem na nutnost zajištění provozu v budově, vypracování organizace výstavby POV,
g) projektová dokumentace interiérového vybavení, včetně soupisu prací, dodávek a služeb, kniha místností,
h) součinnost a technická pomoc při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby,
i) součinnost a technická pomoc při veřejné zakázce na výběr dodavatele interiéru,
j) autorský dozor stavby,
k) autorský dozor interiéru.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy