Smlouva: Audity účetních období 2018, 2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2695
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 842 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 018 820,00
Zadávací řízení: Audity účetních období 2018, 2019

Název (předmět)

Audity účetních období 2018, 2019

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provedení auditorských služeb, a to v rozsahu:

A) provedení statutárního auditu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“), Mezinárodními standardy auditu, aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky, tj. statutární audit za účetní období roku 2018 a 2019 v zákonném rozsahu - bližší specifikace viz přiložené obchodní podmínky. Dodavatel se zavazuje provést dva předaudity v termínech stanovených v příloze 2 obchodních podmínek, a to pro každé účetní období roku 2018 a 2019 zvlášť. Výslednou Zprávu o auditu (statutárním auditu) je dodavatel povinen předat zadavateli nejpozději do 20. dubna kalendářního roku bezprostředně následujícího po účetním období, za které se audit provádí.

B) provedení auditů jednotlivých účetních výkazů (viz mezinárodní auditorský standard ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazů) za účetní období od 01.01.2018 do 31.12.2018 a za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 - bližší specifikace v přiložených obchodních podmínkách,

C) poskytování průběžného ekonomicko správního poradenství dle požadavků a zadání zadavatele, zejména v oblasti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozd. předpisů. Jako výsledek této činnosti budou požadována sdělení k dané problematice, informace dle potřeb zadavatele v dané oblasti, výklady či rozbory k danému požadavku, vždy v písemné podobě, a to v max. počtu 30 hodin pro každý kalendářní rok samostatně, tj. v součtu 60 hodin ekonomicko-správního poradenství v období od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy