Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Elektronický systém spisové služby
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kompletní obstarání všech dodávek a služeb souvisejících a vedoucích k implementaci a uvedení do provozu elektronického systému spisové služby (dále také „ESSS“ nebo „Systém“), a to dle funkčních a technických požadavků a v rozsahu a charakteru plnění uvedených v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, viz příloha s názvem "Specifikace plnění zakázky" (dále také jen jako „Specifikace plnění zakázky“) a v souladu s návrhem smlouvy, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj ESSS. Účelem veřejné zakázky je dodání a implementace elektronického systému spisové služby. V praxi to znamená zavedení evidence, označování, oběhu, vyhotovování, vyřizování, podepisování a krátkodobé až střednědobé uchovávání elektronických dokumentů doručených nebo vzniklých na Mendelově univerzitě v  Brně a jejích součástech, s funkčním napojením na informační systém datových schránek; e-podatelnu případně zaměstnanecké e-mailové klienty, a dále maintenance technického vybavení na kterém bude provozován implementovaný předmět plnění veřejné zakázky.

Dodávaný systém elektronické spisové služby musí být schopný vyhovět všem současným i budoucím zákonným požadavkům stanoveným pro oblast výkonu spisové služby.

Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovil v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) předpokládanou hodnotu ve výši 7 500 000,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota vztahující se k dílčímu hodnoticímu kritériu č. 1 (DHK1: Celková nabídková cena) je limitní a představuje maximální množství finančních prostředků, které má zadavatel pro tuto zakázku v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) k dispozici. Zadavatel současně uvádí, že si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), podrobně viz bod č. 21 Výzvy k podání nabídek. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 3 zákona není zahrnuta v limitní hodnotě hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3348.html
Kontakt: Veronika Pijáčková
veronika.pijackova@mendelu.cz
+420 545 135 253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.02.2020 10:00
Datum zahájení: 01.11.2019 11:04