Public contract: Rekonstrukce potrubních rozvodů pro sušící a pařící komory v areálu pily Olomučany – strojní část

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6313
System number: P23V00000119
Date of commence: 20.02.2023
Tender submit to: 03.03.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce potrubních rozvodů pro sušící a pařící komory v areálu pily Olomučany – strojní část
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů a instalaci nových zařízení bude rekonstruována většina tras teplovodu, tak aby bylo zabezpečeno bezproblémové dodávání tepla spolu s minimálními tep. ztrátami v rozvodech. Bližší specifikace v příloze č. 1 – Technická zpráva, v příloze č. 2 – Výkresová dokumentace a v příloze č. 3 – Výkaz výměr.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 997 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: ŠLP - Školní lesní podnik
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Nabídky se podávají písemně v elektronické nebo v listinné podobě. Dodavatel předloží písemnou nabídku v českém, případně slovenském jazyce.
Písemné elektronické nabídky se podávají e-mailem na adresu jiri.silhanek@mendelu.cz.
Stránka 4 z 5
Písemnou listinou nabídku podává uchazeč v jednom originále v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo kurýrní službou či osobně v pracovní dny 7:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 15:00 hodin, a to na adresu:
Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
K rukám Jiřího Šilhánka
Křtiny 175
679 05 Křtiny
Listinou nabídku doručí dodavatel v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Rekonstrukce potrubních rozvodů pro sušící a pařící komory v areálu pily Olomučany – strojní část“ a údajem „NEOTEVÍRAT. Při doručení nabídky vždy rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Na obálce bude dále uvedena adresa včetně e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění dodavatele. V adrese zadavatele musí být uvedeno jméno kontaktní osoby. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. Využívá-li dodavatel k doručení nabídky třetího subjektu, nese plné riziko včasného a řádného doručení nabídky, a to včetně neporušenosti obálky.

Další informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

Contact

Responsible public procurement

Object items

Procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance