Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service UM/18004/2022-9
Identifier in filing service EZAKF230005963Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MENDELU – Rekonstrukce venkovních ploch v areálu Černá Pole části A a B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektových dokumentací pro provádění stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav vstupu do areálu Černá Pole ze severovýchodu a vybudování parkoviště ul. Drobného v areálu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „předmět zakázky“).
Stavební úpravy níže uvedených dílčích částí lze realizovat současně, aby byly optimalizovány technologické postupy dodavatele, ale každá z níže uvedených dílčích částí bude předána samostatně a bude mít svůj předávací protokol jak na převzetí stavby, tak na předání staveniště a bude fakturována samostatně.

- Dílčí část A – Vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu
Stavební úpravy vymezených částí venkovních prostor areálu Černá Pole na pozemcích par.č. 56/2, 56/3, 57/1 a 5 zapsaných v katastrálním území Černá Pole (dále jen „Dílčí část A“).
Hlavními pracemi bude rozdělení stávající komunikace na pojízdnou, parkovací stání a pěší zónu. Stávající vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu je zajištěn branou, která bude revitalizována a rozšířena o turniket a sklopné zahrazovací sloupky umožnují regulovaný vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu. Pěší zóna bude dále doplněna o betonové lavice sloužící k relaxaci a propojení mezi severovýchodním a jihozápadním vstupem pěší zóny. Dále zde vznikne nová plocha pro ukládání kmenů stromů, které slouží k výuce studentům. Dále bude revitalizována plocha zeleně, a to včetně mírných terénní úprav.

-Dílčí část B – Parkoviště ul. Drobného
Stavební úpravy parkoviště z ul. Drobného na pozemcích parc. č. 26/2 zapsaných v katastrálním území Černá Pole (dále jen „Dílčí část BI“).
Na stávající manipulační ploše bude provedena rekonstrukce štěrkového povrchu a příjezdové komunikace. Na ploše určené pro parkování bude dále vyznačeno 32 stání kolmých pro osobních automobily (4,50x2,50 m) a 1 stání pro tělesně postižené. Parkoviště bude řešeno jako bezodtokové distanční dlažbou a vsakovacími zatravněnými průlety, vymezené beton. obrubníky. Plocha parkoviště a příjezdové komunikace bude dále doplněna venkovním LED osvětlením.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Martina Katonová
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.01.2023 09:00
Datum zahájení: 16.12.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: