Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601012042994


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Mendelova univerzita v Brně
Identifiakční číslo:
62156489
Poštovní adresa:
Zemědělská 1665/1
Obec:
Brno
PSČ:
61300
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
podatelna
Tel.:
+420 602748621
K rukám:
PaedDr. Zoja Šťastná
       
E-mail:
zoja.stastna@mendelu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mendelu.cz/cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mendelu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Brno, Zemědělská 1665/1
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU, kdy předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vytvoření nového provozně dispozičního uspořádání nové knihovny s volným výběrem v určené části budovy A včetně vyřešení souvisejících provozních vazeb na stávající provozní části. Provozní propojení mezi novou části knihovny s volným výběrem a stávajícími provozními částmi ÚVIS vč, vestavby výtahu.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
23 986 146
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214400-4
 
Další předměty
71320000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
05/12/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
15/05/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti
Veřejná potřeba spočívá ve zvýšení kvality daného prostředí, kdy navržené řešení vychází ze stanovených požadavků a v maximální míře se snaží vytvořit a zachovat potřebné provozního propojení mezi novou části knihovny s volným výběrem a stávajícími provozními částmi ÚVIS.
Zadavatel má zájem zrekonstruovat a rozšířit stávající prostor vč. technického a technologického vybavení, zajistit kvantitativně i kvalitativně vhodnější prostředí.ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 100% celkové ceny díla dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla, přičemž objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
Zadavatel dále požaduje bankovní záruku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu a bankovní záruku za kvalitu díla, tj. bankovní záruku za odstranění vad a nedodělků v záruční době, jakož i za splnění dalších povinností uchazeče v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo - pro nabídku vždy ve formě příslibu bankovní instituce.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh