Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011024955


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Mendelova univerzita v Brně
Identifiakční číslo:
62156489
Poštovní adresa:
Zemědělská 1665/1
Obec:
Brno
PSČ:
61300
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
podatelna
Tel.:
K rukám:
Mgr. Barbora Hnaníčková
       
E-mail:
barbora.hnanickova@mendelu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mendelu.cz/cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mendelu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dodávka univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Školní lesní podnik Křtiny, 679 05 Křtiny 175
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ064
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Požadavek na dodávku 1 ks traktoru s lesnickou nástavbou, kompletně vybaveného pro práci v lesním prostředí s maximálním výkonem motoru do 120 kW. Popis předmětu plnění bude uveden v podrobné technické specifikaci.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 500 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
16700000-2
 
Další předměty
16820000-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
24/11/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 ZVZ v rozsahu § 1 Vyhlášky č. 232/2012.
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Cílem je pořízení soudobého univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou, jenž bude sloužit mimo běžných hospodářských lesnických činností tedy úkolů lesní výroby i k činnosti edukační a vědecké. Pořízením prostředku se sleduje obnova zastaralé techniky podniku a možnost ekonomicky a ekologicky příznivého přibližování dříví s veškerými návaznostmi na postavení podniku v lesnické i akademické sféře. V sociální sféře dále pak držením vlastní techniky se přímo podporuje zaměstnanost v regionu zachováváním pracovních míst na venkově.

b) Popis předmětu veřejné zakázky: je dodávka 1 ks traktoru s lesnickou nástavbou zahrnující rampovač, ochranný rám kabiny, ochranu skel kabiny, ochrannou vanu podvozku, ochranu nádrže a výfuku traktoru a dvoububnový naviják na tříbodový závěs, tedy prostředek kompletně vybavený pro práci v lesním prostředí s maximálním výkonem motoru do 120 kW.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Očekávaný přínosem je obnova techniky, jejíž většina je za hranicí amortizace a její nahrazení soudobou technikou moderních technických i bezpečnostních parametrů použitelnou i k edukačním účelům. Očekává se prostředek s univerzálním použitím, kompatibilní se širokou škálou adaptérů a zařízení, které umocní jeho využití a umožní aplikaci moderních výrobní ch procesů při současném výrazném navýšení bezpečností práce při vysoce rizikových pracovních činnostech. Související ekonomické i efekty plynou z moderní technologie, výkonových parametrů a kompatibility s moderními adaptéry a zařízeními zajišťujícími produktivitu a všestrannost.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: nejpozději do 01. 06. 2016
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh