Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011007250


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Mendelova univerzita v Brně
Identifiakční číslo:
62156489
Poštovní adresa:
Zemědělská 1665/1
Obec:
Brno
PSČ:
61300
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
podatelna
Tel.:
+420 545135195
K rukám:
Ing. et Ing. Miroslav Haman
       
E-mail:
zakazky@mendelu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mendelu.cz/cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mendelu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce kotelny v areálu Útěchov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Útěchov
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS CZ064
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS CZ064
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o modernizaci a úpravu stávajícího objektu v majetku zadavatele v areálu Útěchov, zajišťující bezpečný provoz kotelny a úsporu provozních prostředků při vytápění objektů sloužících k pronájmu či k výzkumným účelům.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 250 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
05/03/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
2
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Vytvoření zázemí pro kvalitnější propojení výzkumné činnosti v oblasti lesnictví a dřevařství a její propojení s výukou včetně praktických demonstrací a zapojení studentů do vědecké odborné činnosti.

Popis předmětu veřejné zakázky.
Rekonstrukce kotelny v areálu Mendelovy univerzity v Brně v Útěchově. V budově jsou umístěny výukové a výzkumné laboratoře. Rekonstrukcí bude zajištěn provoz během celého roku

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.
Realizace zakázky vede k naplnění uvedené potřeby.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. 5 / 2015

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Cena bude uhrazena jednorázově po ukončení a převzetí prací s třicetidenní lhůtou splatnosti. Zálohy nebudou poskytovány.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Podrobnější popis předmětu stavebních prací:
Drobné stavební úpravy spočívající v bourání stávajícího zdiva, výplní otvorů a opravy části stávajících povrchů výmalbou, doplnění minerálních podhledů v laboratorní části objektu, obklad stávajících ocelových sloupů SDK konstrukcí, která zajistí jejich požadovanou požární odolnost.
Doplnění zděných obvodových konstrukcí stávající kotelny v rozsahu cca 115m2.
Doplnění a úprava výplní otvorů zahrnující nové dveře, okno a vstupní vrata do skladu štěpky.
Úprava ocelové konstrukce zahrnující doplnění stávajících ocelových sloupů na zvýšenou úroveň střešního pláště, úpravu stávajícího ocelového schodiště, úpravu zvedacího mechanismu sloužícího k přepravě neshořelých zbytků topiva.
Přesun stávajícího diesel agregátu v rámci objektu, jež zahrnuje bourání stávajícího základu, vybudování nového základu a nového odvodu kouře, a to včetně napojení na silnoproudé rozvody.
Zabudování dopravníku štěpky, stávajícího zdroje tepla, do konstrukce podlahy v prostoru skladu štěpky.
Doplnění stávajícího systému VZT o odvětrání a přívod předehřátého vzduchu do kotelny a strojovny vytápění.
Doplnění stávajících silnoproudých rozvodů o osvětlení kotelny, vnější osvětlení objektu, napojení nové části VZT a to včetně úpravy stávajícího rozvaděče, dále bude vybudována nová přípojka NN pro lis v laboratorní části.
V rámci slaboproudých rozvodů bude vybudována nová přípojka pro objekt a jejich doplnění tras v objektu.
Veškeré pomocné práce a konstrukce zajišťující provoz kotelny v průběhu realizace této zakázky a následný stavební úklid.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/02/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh